zaterdag 13 oktober 2018

Kalmthouts Kerkenbeleidsplan II


Naar een kerkenbeleidsplan voor de gemeente Kalmthout.  

Eerder al werd u langs dit kanaal ingelicht over de opmaak van een kerkenbeleidsplan voor de 5 parochiekerken van onze gemeente. Het gaat meer bepaald over de toekomst van onze kerkgebouwen. Een speciale werkgroep, waarin de 5 parochies vertegenwoordigd zijn, werkt al maanden aan de voorbereiding van dit plan. Omdat we dit essentieel vinden wil de werkgroep al wie zich betrokken voelt bij onze lokale geloofsgemeenschappen een stem geven bij de voortgang van dit proces.  Die betrokkenheid wordt concreet uitgedrukt op twee manieren: een algemene bevraging en infoavonden in de lokale kerkgebouwen. Voor de algemene bevraging is een vragenlijst opgesteld waarmee elke geĂ¯nteresseerde zijn persoonlijk mening kan geven.

De bevraging wordt georganiseerd via elektronisch op de website van de pastorale eenheid www.olv-essen-kalmthout.tk. Daarnaast bestaat er ook een papieren bevraging. Die zal worden verspreid via een bus aan bus bedeling in enkele parochies, het adressenbestand van K&L, de kerkgangers van de zondagvieringen, vrijwilligers in de parochies en sociale verenigingen. Elke parochie heeft een verantwoordelijke, die hiervoor kan worden aangesproken. Voor Achterbroek is dat René Beyers, voor het centrum Jozef Van den Heuvel, voor Heide Eddy Marstboom, voor Heuvel Wim Boden en voor Nieuwmoer Jozef Buyens. Hebt u interesse of vragen richt u dan tot de verantwoordelijke van uw parochie. Deze bevraging wordt afgesloten op 12 november e.k.

Daarnaast worden er drie plaatselijke infoavonden gepland, waarop de resultaten van de algemene bevraging worden bekend gemaakt en becommentarieerd. Dat gebeurt op 28 november om 19u in de kerk van het centrum voor de parochies Achterbroek en Centrum, op 4 december om 20u in de kerk van Nieuwmoer en op 10 december om 19u in de kerk van Heide voor de parochies Heide en Heuvel. Wie op voormelde datum in de onmogelijkheid verkeert deel te nemen aan de infoavond van zijn parochie kan rustig aansluiten op een andere datum in een andere kerk. Op die avonden verneemt u naast de resultaten van de bevraging meer over het waarom van een kerkenbeleidsplan. Tot slot worden een aantal stellingen voorgelegd over het kerkgebouw. Op elke infoavond is er ruime gelegenheid voor persoonlijke reacties en suggesties.

De werkgroep hecht bijzonder veel aandacht aan beide initiatieven omdat zij ervan overtuigd is dat participatie van de betrokken gelovigen van kapitaal belang is voor de opmaak van een realistisch en gedragen kerkenbeleidsplan. Met uw inbreng zal rekening worden gehouden bij de opmaak van bedoeld plan. Daarom durven wij erop aandringen actief deel te nemen aan de bevraging en de infoavonden.
Met vragen of suggesties kan u altijd terecht bij eddymarstboom@gmail.com of schriftelijk op het adres A. De Preterlaan 5 te 2920 Kalmthout.


zondag 7 oktober 2018

Drie priesteraanstellingen in de pastorale eenheid

Op zondag 28 oktober 2018 worden de priesters Michel BaertKoen Janssen en Abraham Rayappan door vicaris Wim Selderslaghs aangesteld als pastoors van onze Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw.

Wij nodigen U van harte uit om dit mee te vieren in de zondagskerk van Essen (Essen Centrum), om 15u. Nadien volgt een receptie achteraan in de kerk.

woensdag 3 oktober 2018

Kalmthouts Kerkenbeleidsplan

Neem deel aan de online-bevraging over de Kerkgebouwen in Kalmthout! Deze organiseren we in voorbereiding op het gemeentelijk Kerkenbeleidsplan. Ook in de gemeente Essen wordt een Kerkenbeleidsplan voorbereid. De Vlaamse overheid en de bisschoppen vragen immers om ernstig na de denken over het gebruik van de kerkgebouwen. Het is zeker niet de bedoeling om kerken te sluiten, maar wel moeten we ons ernstig de vraag stellen of ze niet een ‘te grote jas’ zijn voor onze parochies.